Duck hunt

Fản công
Vụ án mạng người mất đầu
Hehe!hài vãi
Kái mắt gkê wá
Lớp trưởng mà pị hiếp
Haha.gặp ai péo ntn chưa
Sao bang.
Tình kủm chưa